What is first time speeding offence in Singapore

first time speeding offence in Singapore | singapore speeding fine 2020 | warning letter for speeding singapore | singapore speed limit tolerance | how long to receive traffic summons singapore | preztigez asia | preztigezasia