What are the speeding fines in Singapore

speeding fines in Singapore | singapore speeding fine 2020 | first time speeding offence singapore | how long to receive traffic summons singapore | 24 demerit points singapore | preztigezasia | preztigez asia